Praca na warunkach niemieckich

Dzień Dobry!

Chcesz w 5 minut otrzymać ofertę dopasowaną do Ciebie?

Tak

Oznacza to, że wszystkie należne składki (w tym: zdrowotne, emerytalno- rentowe, wypadkowe) za każdego pracownika odprowadzane są w Niemczech. Składki te odprowadzane są do wybranej Kasy Chorych na terenie Niemiec tzw. Krankenkasse. Wszystkie formalności związane z Ubezpieczeniem organizuje i opłaca nasza firma. Gwarantujemy tyko legalne zatrudnienie.

Składki emerytalno- rentowe w Niemczech – Jak to działa?

Dla każdej osoby ubezpieczeniowej Deutsche Rentenversicherung prowadzi tzw. konto. Tutaj Państwa dane zapisane są w formie elektronicznej pod pewnym pojęciem porządkowym i można je wywołać, gdy wpłynie jakieś zapytanie lub wniosek.

W ubezpieczeniu rentowo-emerytalnym tym pojęciem porządkowym jest numer ubezpieczenia. Składa się on z:

·        numeru określonego obszaru,

·        Państwa daty urodzenia,

·        początkowej litery Państwa nazwiska rodowego,

·        numeru seryjnego i

·        cyfry kontrolnej.

Numer ubezpieczeniowy jest zazwyczaj przyznawany przy podjęciu pierwszego zatrudnienia i zasadniczo nie ulega więcej zmianie. Pod tym numerem zgłaszane są na przykład zarobki (wynagrodzenia) wpłacane przez pracodawcę oraz zapisuje się składki odprowadzane przez przedsiębiorców ubezpieczonych dobrowolnie lub obowiązkowo. Dodatkowo na koncie ubezpieczeniowym zapisany jest Państwa adres zamieszkania, stan cywilny oraz inne dane i okresy, które mają znaczenie dla renty lub emerytury.

Minimalny okres ubezpieczeniowy a prawo do świadczenia emerytalno-rentowego.

Roszczenie o wypłatę świadczenia rentowo-emerytalnego powstaje tylko wtedy, gdy między innymi spełniony jest tzw. okres oczekiwania. Okresem oczekiwania nazywany jest określony minimalny okres ubezpieczenia w ustawowym ubezpieczeniu rentowo-emerytalnym. Ten minimalny okres ubezpieczenia mierzy się na podstawie liczby okresów ubezpieczeniowych, zwłaszcza zaś liczby wpłaconych składek.

W zależności od rodzaju świadczenia rentowo-emerytalnego wymaganym okresem ubezpieczeniowym jest 5 lat, 20 lat, 25 lat, 35 lat lub 45 lat.

Weryfikacja, czy spełniony jest wymagany okres oczekiwania, następuje w miesiącach a nie w latach. Miesiące to najmniejsza jednostka kalkulacji, czyli nie prowadzi się obliczeń w dniach. Uznaje się przy tym, że każdy rok ma 12 miesięcy, a miesiąc kalendarzowy, w którym choć w części wystąpił okres ubezpieczeniowy, liczy się jako cały miesiąc.

Zasady naliczania świadczenia emerytalno- rentowego.

Aby otrzymać świadczenie rentowo-emerytalne, należy spełnić różne warunki w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach objętych umową o zabezpieczeniu społecznym. Każdy ubezpieczyciel dokonuje zawsze samodzielnej weryfikacji, czy według obowiązujących w jego kraju przepisów narodowych wnioskującemu przysługuje świadczenie rentowo-emerytalne, a jeśli tak, to wypłaca mu rentę bądź emeryturę. Jest zatem możliwe, że jedna osoba otrzyma świadczenie rentowo-emerytalne z kilku krajów, w zależności od tego, gdzie miały miejsce okresy ubezpieczeniowe i czy w tych krajach zostały spełnione warunki przyznania świadczenia. W takim wypadku nie istnieje “emerytura europejska” lub “emerytura łączona” wypłacana tylko przez jeden kraj członkowski albo kraj objęty umową o zabezpieczeniu społecznym.

Aby otrzymać niemiecką emeryturę należy między innymi osiągnąć określony wiek emerytalny i wykazać minimalny okres ubezpieczeniowy, tzw. “okres oczekiwania”.

Okres ten jest w Niemczech różny w zależności od rodzaju świadczenia rentowo-emerytalnego. W przypadku emerytury u osób szczególnie długo ubezpieczonych wynosi on 45 lat, a w przypadku emerytury przyznawanej po osiągnięciu ustawowego wieku tylko 5 lat. Zgodnie z prawem europejskim na okres oczekiwania składają się łącznie niemieckie okresy ubezpieczeniowe i okresy z innych krajów członkowskich. Podobne regulacje obowiązują w krajach objętych umową o zabezpieczeniu społecznym.

Aby otrzymać niemieckie świadczenie rentowo-emerytalne, oprócz wykazania odpowiedniego okresu ubezpieczeniowego należy także spełnić szczególne warunki, tzn. wykazać, że w konkretnych okresach przed rozpoczęciem wypłaty świadczenia uiszczane były obowiązkowe składki na ubezpieczenie rentowo-emerytalne na podstawie zatrudnienia lub działalności podlagającej obowiązkowi odprowadzaniu składek. Można przy tym uwzględnić odpowiednie okresy z innego kraju członkowskiego albo z kraju objętego umową o zabezpieczeniu społecznym.

Przy weryfikacji, czy spełnione są warunki, by wnioskujący otrzymał świadczenie, inne kraje członkowskie (w tym Polska) bądź kraje objęte umową o zabezpieczeniu społecznym muszą także uwzględnić niemieckie okresy ubezpieczeniowe.

Obliczanie wysokości renty lub emerytury

Przy naliczeniu renty lub emerytury obowiązuje zasada, że każdy kraj członkowski albo kraj objęty umową o zabezpieczeniu społecznym wypłaca rentę lub emeryturę tylko na podstawie okresów ubezpieczeniowych, jakie miały miejsce w tym kraju oraz na podstawie własnych przepisów prawnych.

Zsumowanie okresów ubezpieczeniowych ma miejsce tylko w celu osiągnięcia minimalnego okresu ubezpieczeniowego i spełnienia szczególnych wymogów z zakresu prawa ubezpieczeń. Nie ma sytuacji, w której tylko jeden kraj unijny albo kraj objęty umową o zabezpieczeniu społecznym wypłaca świadczenia rentowo-emerytalne w imieniu wszystkich pozostałych krajów.

Wyjątkiem od tej reguły są tzw. “małe świadczenia rentowo-emerytalne”. Tutaj prawo europejskie oraz niektóre umowy o zabezpieczeniu społecznym przewidują przejęcie okresów ubezpieczeniowych z innego państwa, gdy nie osiągnięto tam określonego okresu ubezpieczeniowego (np. gdy okres ten jest krótszy niż jeden rok).

Jeśli zatem byli Państwo zatrudnieni w kilku krajach członkowskich albo w kilku krajach objętych umową o zabezpieczeniu społecznym, wówczas, o ile spełnione są określone wymogi, z każdego kraju zatrudnienia otrzymają Państwo świadczenie rentowo-emerytalne. Wyjątkiem od tej reguły jest tzw. “mała emerytura”.

Prawo europejskie zawiera także przepisy dotyczące obliczania wysokości świadczeń rentowo-emerytalnych, zgodnie z którymi okresy ubezpieczeniowe z innych krajów członkowskich mogą mieć wpływ na kalkulację niemieckiego świadczenia emerytalnego. Zagraniczne okresy ubezpieczeniowe mogą wpływać pozytywnie na to naliczenie.

Bliższe informacje dotyczące kalkulacji świadczeń rentowo-emerytalnych zgodnie z prawem europejskim znajdą Państwo w broszurze informacyjnej pt. “Życie i praca w Europie” (niem. „Leben und arbeiten in Europa“).

Źródło: https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/0_Home/home_node.html

Autor: Anita Bracik

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Dzięki temu możemy zapewnić naszym użytkownikom satysfakcjonujące wrażenia z przeglądania naszej witryny i jej prawidłowe funkcjonowanie. Czytaj więcej...
Cookie Policy