Praca na warunkach niemieckich

Dzień Dobry!

Chcesz w 5 minut otrzymać ofertę dopasowaną do Ciebie?

Tak

Praca na warunkach niemieckich

Oferujemy pracę wyłącznie na warunkach niemieckich. Oznacza to, że wszystkie należne składki (w tym: zdrowotne, emerytalno-rentowe, wypadkowe) za każdego pracownika odprowadzane są w Niemczech do wybranej Kasy Chorych (niem. Krankenkasse). Wszystkie formalności związane z Ubezpieczeniem organizuje i opłaca nasza firma. Gwarantujemy tyko legalne zatrudnienie.

Składki emerytalno-rentowe w Niemczech – Jak to działa?

Deutsche Rentenversicherung prowadzi konto dla każdej osoby ubezpieczeniowej. Wszelkie niezbędne dane zapisane są w postaci elektronicznej pod pewnym pojęciem porządkowym i można je wywołać, gdy wpłynie jakieś zapytanie lub wniosek.

W ubezpieczeniu rentowo-emerytalnym tym pojęciem porządkowym jest numer ubezpieczenia. Składa się on z:

·        numeru określonego obszaru,

·        daty urodzenia,

·        początkowej litery nazwiska rodowego,

·        numeru seryjnego,

·        cyfry kontrolnej.

Numer ubezpieczeniowy jest zazwyczaj przyznawany przy podjęciu pierwszego zatrudnienia i zasadniczo nie ulega on zmianie. Pod tym numerem zgłaszane są na przykład zarobki (wynagrodzenia) wpłacane przez pracodawcę oraz zapisuje się składki odprowadzane przez przedsiębiorców ubezpieczonych dobrowolnie lub obowiązkowo. Dodatkowo na koncie ubezpieczeniowym zapisany jest Państwa adres zamieszkania, stan cywilny oraz inne dane i okresy, które mają wpływ na prawo do przyznania renty lub emerytury oraz wysokość świadczeń..

Minimalny okres ubezpieczeniowy a prawo do świadczenia emerytalno-rentowego

Do powstania roszczenia o wypłatę świadczenia rentowo-emerytalnego dochodzi tylko w sytuacji, gdy spełniony jest tzw. okres oczekiwania. To minimalny okres ubezpieczenia w ustawowym ubezpieczeniu rentowo-emerytalnym. Mierzy się go na podstawie liczby okresów ubezpieczeniowych, a w szczególności liczby wpłaconych składek.

W zależności od rodzaju świadczenia rentowo-emerytalnego wymaganym okresem ubezpieczeniowym jest 5, 20, 25, 35 lub 45 lat.

Podczas weryfikacji, czy spełniony jest wymagany okres oczekiwania, zliczane są miesiące, a nie lata. Miesiące są najmniejszą jednostką kalkulacji – nie prowadzi się obliczeń w dniach. Uznaje się przy tym, że każdy rok ma 12 miesięcy, a miesiąc kalendarzowy, w którym choć w części wystąpił okres ubezpieczeniowy, liczony jest jako cały miesiąc.

Zasady naliczania świadczenia emerytalno-rentowego

W poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach objętych umową o zabezpieczeniu społecznym obowiązują różne warunki, które należy spełnić, aby uzyskać prawo do świadczenia emerytalno-rentowego. Każdy ubezpieczyciel dokonuje zawsze samodzielnej weryfikacji, czy według obowiązujących w jego kraju przepisów narodowych wnioskującemu przysługuje świadczenie rentowo-emerytalne, a jeśli tak, to wypłaca mu rentę bądź emeryturę. Możliwa jest sytuacja, w której jedna osoba otrzymuje świadczenie rentowo-emerytalne z kilku krajów, w zależności od tego, gdzie miały miejsce okresy ubezpieczeniowe i czy w tych krajach zostały spełnione warunki przyznania świadczenia. W takim wypadku nie istnieje „emerytura europejska” lub „emerytura łączona” wypłacana tylko przez jeden kraj członkowski albo kraj objęty umową o zabezpieczeniu społecznym.

Aby otrzymać niemiecką emeryturę, należy między innymi osiągnąć określony wiek emerytalny i wykazać minimalny okres ubezpieczeniowy, tzw. okres oczekiwania. Okres ten jest w Niemczech różny w zależności od rodzaju świadczenia rentowo-emerytalnego. W przypadku emerytury u osób szczególnie długo ubezpieczonych wynosi on 45 lat. Jeśli chodzi o emeryturę przyznawaną po osiągnięciu ustawowego wieku, wynosi on tylko 5 lat. Zgodnie z prawem europejskim na okres oczekiwania składają się łącznie niemieckie okresy ubezpieczeniowe i okresy z innych krajów członkowskich. Podobne regulacje obowiązują w krajach objętych umową o zabezpieczeniu społecznym.

Aby otrzymać niemieckie świadczenie rentowo-emerytalne, oprócz wykazania odpowiedniego okresu ubezpieczeniowego należy także spełnić szczególne warunki, tzn. wykazać, że w konkretnych okresach przed rozpoczęciem wypłaty świadczenia uiszczane były obowiązkowe składki na ubezpieczenie rentowo-emerytalne na podstawie zatrudnienia lub działalności podlegającej obowiązkowi odprowadzania składek. Można przy tym uwzględnić odpowiednie okresy z innego kraju członkowskiego albo z kraju objętego umową o zabezpieczeniu społecznym. Podczas weryfikacji warunków do otrzymania świadczenia inne kraje członkowskie (w tym Polska) bądź kraje objęte umową o zabezpieczeniu społecznym muszą także uwzględnić niemieckie okresy ubezpieczeniowe.

Obliczanie wysokości renty lub emerytury

Przy obliczaniu wysokości renty lub emerytury obowiązuje zasada, że każdy kraj członkowski albo kraj objęty umową o zabezpieczeniu społecznym wypłaca rentę lub emeryturę tylko na podstawie okresów ubezpieczeniowych, jakie miały miejsce w tym kraju oraz na podstawie własnych przepisów prawnych.

Sumowanie okresów ubezpieczeniowych ma miejsce wyłącznie w celu osiągnięcia minimalnego okresu ubezpieczeniowego i spełnienia szczególnych wymogów z zakresu prawa ubezpieczeń. Nie ma sytuacji, w której tylko jeden kraj unijny albo kraj objęty umową o zabezpieczeniu społecznym wypłaca świadczenia rentowo-emerytalne w imieniu wszystkich pozostałych krajów.

Wyjątkiem od tej reguły są tzw. małe świadczenia rentowo-emerytalne. W tym przypadku prawo europejskie oraz niektóre umowy o zabezpieczeniu społecznym przewidują przejęcie okresów ubezpieczeniowych z innego państwa, jeżeli nie osiągnięto w nich określonego okresu ubezpieczeniowego (np. gdy okres ten jest krótszy niż jeden rok).

W przypadku zatrudnienia w kilku krajach członkowskich albo w kilku krajach objętych umową o zabezpieczeniu społecznym i spełnieniu określonych wymogów świadczenie rentowo-emerytalne wypłacane jest z każdego kraju zatrudnienia. Wyjątkiem od tej reguły są wspomniane „małe świadczenia rentowo-emerytalne”.

Prawo europejskie zawiera także przepisy dotyczące obliczania wysokości świadczeń rentowo-emerytalnych. Zgodnie z nimi okresy ubezpieczeniowe z innych krajów członkowskich mogą mieć wpływ na kalkulację niemieckiego świadczenia emerytalnego. Zagraniczne okresy ubezpieczeniowe mogą wpływać pozytywnie na to naliczenie i zwiększać wysokość świadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące kalkulacji świadczeń rentowo-emerytalnych zgodnie z prawem europejskim dostępne są w broszurze informacyjnej pt. „Życie i praca w Europie” (niem. „Leben und arbeiten in Europa“).

Źródło: https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/0_Home/home_node.html

Autor: Anita Bracik

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Dzięki temu możemy zapewnić naszym użytkownikom satysfakcjonujące wrażenia z przeglądania naszej witryny i jej prawidłowe funkcjonowanie. Czytaj więcej...
Cookie Policy